Foral Design Oy:n yleiset sopimusehdot - webhostingpalvelut

Foral Design Oy tuottaa asiakkaille asiakkaan tilaaman Internetpalvelun, joka on kuvattu liitteenä olevassa tuotekuvauksessa. Asiakkaalla tarkoitetaan sitä, jonka kanssa Foral Design Oy on tehnyt sopimuksen. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, yritystä tai yhteisöä sopimuksen osapuolena. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan muuta kuin yritysasiakasta.

Sopimuksen kohde ja syntyminen
Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan tietojärjestelmän, tietojärjestelmien tai näiden osan liittämisestä ja käyttöoikeudesta Foral Design Oy:n Internet -palveluun. Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen, Foral Design Oy on kirjallisesti hyväksynyt tilauksen tai asiakkaan tilauksen perusteella ryhtynyt tuottamaan palvelua ja Foral Design Oy on hyväksynyt asiakkaan. Foral Design Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä sopimusta, mikäli Foral Design Oy:llä on siihen perusteltua syytä.
Foral Design Oy:n tehtävät ja vastuu
Foral Design Oy toimittaa asiakkaalle Internet palveluun liittyvän verkko-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan. Foral Design Oy:llä on oikeus muuttaa edellä mainittuja tunnisteita, jos viranomaisten määräykset tai televerkon palvelulliset tai muut tekniset syyt sitä vaativat. Foral Design Oy ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta. Foral Design Oy vastaa televerkkonsa ja liittymiensä toiminnasta sekä Internet -palveluihin pääsystä tietoliikennepalvelujen yleisen sopimusehdon mukaisesti. Foral Design Oy:n -internetpalvelun mahdolliset viat korjataan normaalina työaikana. Muuna aikana asiakkaan pyynnöstä suoritettu korjaus veloitetaan tuntiveloitustyönä. Foral Design Oy:llä on oikeus keskeyttää pääsy Internet -palveluun, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi. Foral Design Oy ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle etukäteen, mikäli mahdollista. Foral Design Oy vastaa Foral Design Oy:n huolimattomuudesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Foral Design Oy:n vastuu rajoittuu kuitenkin aina kolmen (3) kuukauden Internet -palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Välillisiä, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Foral Design Oy ei korvaa. Foral Design Oy ei vastaa yhteistyökumppaneidensa Internet-palvelujen sisällöstä eikä Internet-tietoverkon kautta käytettävien palvelujen sisällöstä eikä toimivuudesta.
Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki Internet -palvelua varten tarvittavat laitteet, yhteydet ja ohjelmistot ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Foral Design Oy:n toimintaa tai televerkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava verkosta. Mikäli ohjelmat hankitaan Foral Design Oy:ltä, on tästä erikseen sovittava. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat Internet -palvelujen tunnisteet siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa ulkopuolisen käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas käyttää Internet -palveluja, Internet-tietoverkkoa ja sen palveluja omalla vastuullaan. Jos asiakas tahallisesti käyttää viallisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas vastaa televerkolle tai Foral Design Oy:n palvelun tuottamista varten käyttämille laitteille tai ohjelmistoille tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamista vahingoista. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille tai Foral Design Oy:n tai kolmansien osapuolten palvelimille toimittamansa materiaalin ja tietojen sisällöstä. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että hänen tällä tavoin toimittamansa materiaali tai tietojen sisältö ei loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa tai lain määräyksiä vastaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimuksen ja näiden sopimusehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.
Foral Design Oy ei vastaa asiakkaan omien tai muualta kuin Foral Design Oy:ltä hankittujen ohjelmien toiminnasta. Internet -palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu kulloisenkin ohjelman ilmoittamiin käyttöoikeuksiin. Ottaessaan ohjelmat käyttöönsä asiakas hyväksyy ohjelmatuotteen valmistajan ja/tai jakelijan määrittelemät ehdot. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän suojaamisesta. Foral Design Oy ei vastaa Internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevaan asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä ynnä muusta vastaavasta seikasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen sekä Internet -palvelun tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-virusten yms. vastaavien seikkojen Foral Design Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Jos asiakas ilmoittaa Foral Design Oy Internet -palveluiden viasta, joka onkin asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas Foral Design Oy:lle aiheutuneista kuluista. Asiakas ei saa hyödyntää Internet -palveluita eikä sen sisältötuotteita oman palvelunsa tai tuotteensa osana ilman Foral Design Oy:n lupaa, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluja. Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina Foral Design Oy:n tiedossa. Asiakas joutuu korvaamaan yhtiölle ne kustannukset, jotka tämä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti joutuu suorittamaan asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston Foral Design Oy:n verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää Foral Design Oy:tä vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu asiakkaan toimintaan tietoverkossa, vastaa asiakas tästä Foral Design Oy:lle aiheutuvista kustannuksista. Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa Foral Design Oy:tä tai sen good will´iä, asiakas vastaa Foral Design Oy:lle aiheutuneesta vahingosta. Foral Design Oy ei tarkista tietoliikenneverkoissaan välitettyjen viestien sisältöä eikä lainmukaisuutta eikä siten vastaa niistä.
Maksut
Asiakas maksaa palveluista ja sen käytöstä kulloinkin voimassa olevan palveluiden voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta. Laskut on maksettava niissä mainittuna eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, on Foral Design Oy:llä oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko sekä perimismaksu. Yritysasiakkaan viivästyskorko on 16%, kuluttaja-asiakkaiden viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, Foral Design Oy:llä on oikeus estää Internet -palveluiden käyttö. Foral Design Oy:llä on oikeus periä maksu käytön uudelleen aloittamisesta. Foral Design Oy varaa oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan hinnankorotuksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.
Palvelujen ja sopimusehtojen muuttaminen
Foral Design Oy:llä on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Foral Design Oy:llä on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa Internet -palveluiden ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Foral Design Oy ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Asiakkaille ilmoitetaan muuttuneista sopimusehdoista ja palvelun olennaisesta muutoksesta kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Internet -palveluihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta.
Muut sopimusehdot
Sopimuksessa noudatetaan IT-2000 sopimusehtoja. Foral Design Oy antaa asiakkaalle ne luettavaksi erikseen pyydettäessä. Lisäksi ne on tilattavissa Tietotekniikan Liitto ry:stä: http://www.ttlry.fi/
Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Foral Design Oy:n suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Foral Design Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamatta siitä asiakkaalle.
Ylivoimainen este
Sopijapuoli vapautuu velvoitteestaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen ja niiden käyttämättä jättäminen johtuu sellaisesta sopimuksen täyttämisen estävästä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattuneesta epätavallisesta ja asiaan vaikuttaneesta tapahtumasta, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, eikä sen vaikutusta voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, tulipalo, lakko tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin, kun olosuhde lakkaa.
Erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvottelemalla suullisesti tai kirjallisesti. Erimielisyydet, joita ei voida osapuolten kesken sopia, käsitellään Tuusulan käräjäoikeudessa.
Voimassaolo
Yritysasiakkailla sopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden viimeiseen päivään. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja. Foral Design Oy:llä on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta; Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi; Asiakas häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä; Asiakas käyttää Internet -palveluja ja/tai Internet-tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan; Asiakkaan palvelut suljetaan teleliikennepalvelujen yleisten sopimusehtojen perusteella; Asiakas käyttää Internet -palvelua viranomaisen tai kolmannen osapuolen mielestä laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Lisäksi Foral Design Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin haittaa Foral Design Oy:lle tai, jos palvelun tuottaminen aiheuttaa yhtiölle kohtuuttomia kustannuksia.
Nämä ehdot ovat voimassa 26.3.2001 lähtien.
 • Web- hotellipalvelu Safiiri
  9,90 € / kk / alk.
  Suosittu web-hotellipalvelu Safiiri on yrityksille ja yhteisöille kehittämämme helppokäyttöinen kotisivu- ja email- palvelukokonaisuus, joka muiden ominaisuuksiensa lisäksi sisältää nopean, asiantuntevan ja ystävällisen asiakastuen.
 • NET- hostingpalvelu Rubiini
  27,90 € / kk / alk.
  .NET- hostingpalvelu Rubiini on yrityskäyttöön kehitetty järeä shared hosting- palvelu, joka sisältää kaiken mitä webhotellilta voit toivoa.
 • ManagedServer- dedikoidut palvelimet
  199 € / kk / alk.220,99 €
  ManagedServer on asiakkaamme käyttöön kokonaan varattu eli dedikoitu Dell R -sarjan& Microsoft Windows 2012 R2- palvelin, jota hallitset omalta työpöydältäsi käsin, apunasi käytettävyyteen ja turvallisuuteen perehtynyt asiantuntijatiimimme.
 • Virtualipalvelimet
  79 € / kk / alk.102,99 €
  Managed HyperV- palvelun ansiosta fyysisen palvelinlaitteiston hankintakustannukset jäävät historiaan. Virtuaalipalvelin on osa foralin järeää virtualisointijärjestelmää, mutta toimii täsmälleen samalla tavalla kuin erillinen fyysinen palvelin.
 • Platinum- sähköpostipalvelu
  4,90 €/ kk / alk.9,90 €
  Asiakkaidemme pitkään odottama sähköpostiratkaisu on täällä! Saat nyt lähes kaikki Exchance- ominaisuudet alle puoleen hintaan! Platinum- sähköpostipalvelu on kustannustehokas ratkaisu yrityksen kommunikaatioon ja tiedonjakoon.
 • Onlinebackup.fi
  4,00 € / kk / alk.6,90 €
  Todella helppokäyttöinen suomenkielinen ohjelma varmistaa tiedostosi ja sähköpostisi ajastetusti. OnlineBackup.fi on verkkopalvelu, joka varmuuskopioi tärkeät tiedostosi turvallisessa palvelinkeskuksessa sijaitsevalle varmistuspalvelimelle.
 • SQL -server palvelut
  19,90 € / kk / alk.26,90€
  Varmista websivustosi skaalautuvuus
  .NET hostingpalvelu Rubiiniin ja Managed- palvelinratkaisuihin yhdistettävissä oleva MS SQL Server 2014- tietokantapalvelu takaa äärimmäisen nopeuden ja korkean skaalautuvuuden tietokantapohjaisille websivustoille.
 • RemoteDescTop server
  160 €/ kk / alk.200 €
  Remote Desktop Hosting mahdollistaa niin kaupallisten kuin itse tuotettujen windows- sovellusten ajamisen etäkäyttöikkunassa internetin yli. Palvelu turvaa liiketoiminnan niin konttorilla kuin etätyöpisteissä, vähentäen samalla palvelimiin, infrastruktuuriin ja lisensointiin liittyviä investointi- ja ylläpitotarpeita.

Hosting